ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

แบบฟอร์มการเสนอผลงานและข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน

ถัดไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2565